Protecció de dades - Cementiris de Barcelona CBSA
Protecció de dades 2020-05-28T11:04:46+00:00

PROTECCIÓ DE DADES 

Cementiris de Barcelona, SAU aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i té inventariat en un sol document, anomenat REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT els tractaments de dades personals que duu a terme.

Actualment el registre d’activitats de tractament recull 7 tractaments. Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Aquesta estructura és la següent:

 • Nom del tractament
 • Codi del tractament
 • Finalitat del tractament
 • Responsable del tractament
 • Cessions de dades
 • Persones afectades pel tractament
 • Norma o base legal habilitant
 • Transferència internacional de dades
 • Tipologia de dades personals
 • Termini de conservació de les dades
 • Seguretat

Voleu exercir algun dret sobre aquests tractaments?

La ciutadania pot exercir un control efectiu sobre les seves dades, tal com estableix la normativa vigent: protecciodades_cbsa@bsmsa.cat

En concret, aquests són els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió (dret a l’oblit), limitació i oposició. Atesa la quantitat de dades que gestiona CBSA és necessari especificar sobre quins tractaments es vol exercir el dret. Si no es concreta l’exercici o es fa de manera incorrecta, s’entendrà que l’afectat/ada ha renunciat a exercir el seu dret. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma. Es poden rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Per especificar a quin tractament esteu fent referència en la vostra sol·licitud, podeu consultar el registre d’activitats de tractament, disponible tant en format PDF com en format Excel, i cercar-hi el tractament que escau al vostre cas. En cas de dubtes, podeu contactar amb l’Oficina del Delegat/ada, que us ajudarà a identificar el tractament més adient: dpo@bsmsa.cat

Des d’aquest enllaç podeu accedir al Registre d’activitats de tractament de dades personals.