Estructrura Organitzativa 2019-02-27T14:31:46+01:00

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA

President: 

 Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas

Vicepresident:       

Sra. Marta Labata Salvador

Consellers: 

Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina

Il·lma. Sra. Trinitat Capdevila i Burniol

Il·lm. Sr. Xavier Mulleras i Vinzia

Sr. Joan Puigdollers i Fargas

Sr. Koldo Blanco i Uzquian

Sr. Felix Ortega Sanz

Sr. Oriol Angela i Gambús

Secretari: 

Sr. Jordi Cases i Pallarès

Director:

Sr. Jordi Valmaña i Corbella
direcciogeneral@cbsa.cat

Càrrecs:

Director General de Cementiris de Barcelona
President de la AFCM, Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales

Formació acadèmica

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diversos cursos i màsters sobre gestió financera, direcció i administració.

Trayectoria profesional 

Director General de la empresa municipal Cementiris de Barcelona. Durant el període 2004-2006 va exercir les funcions de Subdirector General de l’empresa de Serveis Funeraris de Barcelona ,S. A. La seva carrera professional ha estat centrada en la direcció i la gestió financera de les entitats que ha administrat.

És president de l’Associació de Funeràries i Cementeris Municipals (AFCM) i membre del Comitè de Direcció de l’ASCE, Association of Significant Cemeteries of Europe.

Funcions:

 El Director General assumirà les funcions que es derivin de les anteriors facultats, en especial, les següents:

a) Dirigirà, administrarà i gestionarà els negocis de la Societat, controlant i supervisant la marxa de l’explotació i ostentarà la representació de la Societat front als tercers, resolent per pròpia iniciativa aquells assumptes de la seva competència.

b) Dirigirà i organitzarà el treball a desenvolupar, establint els requisits i exigències per cada lloc de treball, i adscrivint i traslladant al personal als diferents centres de treball de la Societat.

c) Efectuarà nomenaments, ascensos, retribucions, recompenses, sancions i separacions del personal, segons els procediments legals i reglamentaris.

d) Exercirà la direcció superior i la inspecció dels serveis i dependències.

e) Vetllarà per la millora en els mètodes de treball i per la introducció de les millores tecnològiques adients, i també per la conservació i el manteniment dels centres, instal·lacions i demés equipaments, així com per l’optimització de les despeses.

f) Qualsevol altra facultat orientada a la direcció del curs ordinari de l’activitat de la Societat.